Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Residelca Olivos, gevestigd te Torremolinos, Málaga, Spanje. Versie 1 maart 2016.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de olijfolie van Residelca Olivos.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Residelca Olivos. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Residelca Olivos behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden (inkoopvoorwaarden) niet door Residelca Olivos erkend.

1.4. Residelca Olivos garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2 – Levering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Residelca Olivos bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar) of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3. Aan de leveringsplicht van Residelca Olivos zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
Residelca Olivos geleverde producten een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan een afhaal- punt en/of aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – Prijzen

3.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/ of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
  aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijs verhoging ingaat.
 • de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 4 – Zichttermijn/ herroepingsrecht

De Europese Unie voorziet niet in het in de artikelen 9 tot en met 15 (van de Europese Wet) inzake krediet- overeenkomsten voor consumenten bedoelde herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreffende:
d) de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

e) de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheids bescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling/wikkel van de dop van de fles na de levering is verbroken.

Artikel 5 – Gegevensbeheer

5.1. Indien u een bestelling plaatst bij Residelca Olivos, dan worden uw gegevens opgenomen in het klanten- bestand van Residelca Olivos. Residelca Olivos houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy op onze internetsite.

5.2. Residelca Olivos respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3. Residelca Olivos maakt in sommige gevallen gebruik van een database. U kunt zich aanmelden voor deze lijst en zelf weer afmelden en vervolgens van deze lijst laten verwijderen.

Artikel 6 – Garantie

6.1. Residelca Olivos staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2. De garantietermijn van Residelca Olivos komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Residelca Olivos is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

6.3. De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Residelca Olivos) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Residelca Olivos. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Residelca Olivos schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4. Indien klachten van de consument door Residelca Olivos gegrond worden bevonden, zal Residelca Olivos naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Residelca Olivos en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffen- de producten, danwel (naar keuze van Residelca Olivos) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Residelca Olivos gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Residelca Olivos voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5. Residelca Olivos is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van de veroerder of de consument.

6.6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de consument jegens Residelca Olivos in gebreke is;
B) de consument de geleverde producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Residelca Olivos en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 7 – Aanbiedingen

7.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

7.3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Residelca Olivos zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.4. Mondelinge toezeggingen verbinden Residelca Olivos slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.5. Aanbiedingen van Residelca Olivos gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.6. Residelca Olivos kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.7. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7.8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen (BTW);
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen Residelca Olivos de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de andere talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Residelca Olivos zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;Artikel 8 – Overeenkomst

  8.1. Een overeenkomst tussen Residelca Olivos en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Residelca Olivos op haalbaarheid is beoordeeld.

  8.2. Residelca Olivos behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

  Artikel 9 – Afbeeldingen en specificaties

  9.1. Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Residelca Olivos gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  Artikel 10 – Overmacht

  10.1. Residelca Olivos is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

  10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Residelca Olivos alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3. Residelca Olivos behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schor- ten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Residelca Olivos gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4. Indien Residelca Olivos bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. Residelca Olivos is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1. Eigendom van alle door Residelca Olivos aan de consument verkochte en geleverde producten blijft bij Residelca Olivos zolang de consument de vorderingen van Residelca Olivos uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van Residelca Olivos wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals beschreven in Artikel 10 van de Spaanse wet “Ley 3/2004” van 29 december 2004.

12.2. De door Residelca Olivos geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4. De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Residelca Olivos of een door Residelca Olivos aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Residelca Olivos haar eigendoms- rechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.

12.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Residelca Olivos zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Residelca Olivos.

Artikel 13 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter te Málaga.

13.1. Op alle overeenkomsten is het Spaanse recht van toepassing.

13.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Residelca Olivos en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen de provincie Málaga kennis, Residelca Olivos beslist welke rechter hierin jurisdictie heeft, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. Het Weens Koopverdrag 1980 (of ‘de CISG’) is niet van toepassing.

C/ Lora Del Rio • 21 P-2 5a
29620 Torremolinos • Málaga • España info@residelca.com